Kliendileping

Pildid / nooled  

KLIENDILEPING NR

     
Klient/Ettevõte:  
PRÜGIVEDU.EE OSAÜHING
Isikukood/Reg kood:   Registrikood: 11973562
Aadress:   Aadress: Tulika 31/Endla 45a, 10615 Tallinn
Kontakttelefon:   Kontakttelefon:
E-post:   E-post:
Krediidilimiit:    
Maksetähtaeg:    

 

Käesolev kliendileping on sõlmitud Klient/ Ettevõte (edaspidi: Klient) ja Prügivedu.ee OÜ (edaspidi: Prügivedu.ee) ning (eraldi "Pool" ja koos "Pooled") vahel

  1. Kliendilepingu sõlmimise järgselt on Kliendil võimalik kooskõlas Õigusaktides sätestatuga sõlmida Lepinguid Prügivedu.ee poolt pakutavate Teenuste kasutamiseks
  2. Omavahelistes lepingulistes suhetes kohustuvad pooled järgima Õigusaktides, Kliendilepingus, Poolte vahel sõlmitud muudes Lepingutes ja nende juurde kuuluvates Üldtingimustes, Müügitingimustes sätestatut. Kliendilepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et Prügivedu.ee on talle Üldtingimused ja Müügitingimused kättesaadavaks teinud iseteeniduskeskkonnas lepingute alajaotuses, ta on Üldtingimustega ja Müügitingimustega tutvunud ning kohustub neid täitma.
  3. Prügivedu.ee osutab Kliendile Teenuseid nende tehniliste ja sisuliste parameetrite ning tingimustega, mis on fikseeritud Üldtingimustes või muudes Prügivedu.ee poolt kehtestatud tüüptingimustes. Vastavate Üldtingimustega on Kliendil võimalik tutvuda Prügivedu.ee kodulehe: www.prügivedu.ee vahendusel. Teenuste tellimisel on Klient kohustatud eelnimetatud Üldtingimustega tutvuma ning neid Teenuse kasutamisel täitma. Klient kohustub maksma tema poolt tarbitud Teenuste eest tasu kooskõlas Poolte vahel sõlmitud Lepingutes, Hinnakirjas ja Üldtingimustes sätestatuga.
  4. Kliendilepingu sõlmimisega annab Klient Prügivedu.ee' le nõusoleku töödelda Kliendiga seotud Üldtingimustes määratletud andmeid Üldtingimustes fikseeritud tingimustel ja korras. Õigusaktides ettenähtud juhtudel on Kliendil õigus mitte anda teatavate andmete töötlemiseks nõusolekut või võtta vastav nõusolek tagasi. Taolistel juhtudel peab Klient esitama Prügivedu.ee' le sellekohase, Prügivedu.ee Üldtingimustes fikseeritud nõuetele vastava tahteavalduse.
  5. Kliendileping kehtib alates selle sõlmimise kuupäevast ja on sõlmitud tähtajatuna. Kliendilepingut on võimlalik üles öelda või lõpetada Üldtingimustes fikseeritud juhtudel ja korras.

Käesolev Leping on sõlmitud sidevahendi teel. Prügivedu.ee säilitab Kliendilepingu püsival andmekandjal ja teeb selle Kliendile kättesaadavaks Prügivedu.ee iseteeninduse vahendusel.

Kliendidileping on sõlmitud Prügivedu.ee iseteeninduse vahendusel: {date}

 

Klient                 PRÜGIVEDU.EE OSAÜHING

 

 
Allkiri  Allkiri

 

 

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA