Kliendilepingu ülditingimused

I Üldosa.

1.1. Käesolevad kliendilepingu üldtingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Prügivedu.ee OÜ poolt teenuste järelmaksuga müügi tingimused. Tingimused on Prügivedu.ee OÜ, registrikood 11973562, postiaadress Tulika 31/Endla 45a, 10615 Tallinn (edaspidi: Prügivedu.ee) ja juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi: Klient) (edaspidi: eraldi "Pool" ja koos "Pooled") vahel sõlmitud kliendilepingu lahutamatu osa ja pooltele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Kliendilepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates Tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. Klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Prügivedu.ee-ga kliendilepingu;
1.2.2. Prügivedu.ee kliendilepingu objektiks on rahaline krediidilimiit, mille eest Klient saab tellida Prügivedu.ee-lt teenuseid;
1.2.3. Maksetähtaeg on kliendilepinguga määratud tähtaaeg, mille jooksul Klient kohustub tasuma osutatud teenuste eest Prügivedu.ee-le.

II Lepingu sisu

2.1. Iga kliendilepingu tingimustel müüdava teenuse eest tasumise eelduseks on vaba krediidilimiidi olemasolu.
2.2. Krediidilimiidi saamiseks tuleb Kliendil esitada taotlus, milles tuleb märkida ära soovitav limiidi suurus ja maksetähtaeg.
2.3. Krediidilimiidi taotlused summas kuni 320 eurot töödeldakse ettevõtete puhul läbi koheselt ning krediidiotsusest teavitatakse Klienti taotluses märgitud e-posti aadressile.
2.4. Krediidilimiidi taotlused summas kuni 320 eurot töödeldakse eraisikute puhul läbi tööpäevadel ühe tunni jooksul ning krediidiotsusest teavitatakse Klienti taotluses märgitud e-posti aadressile. Krediidilimiidi taotlused, mis saabuvad tööpäevadel peale kella 15.00 - töödeldakse läbi järgmisel tööpäeval
2.5. Krediidilimiidi taotlused summas rohkem kui 320 eurot, vaadatakse läbi ühe tööpäeva jooksul ning krediidiotsusest teavitatakse Klienti taotluses märgitud e-posti aadressile.

III Arvelduste kord

3.1. Iga kliendilepingu tingimustel müüdava teenuse eest tasub Klient esitatud arve alusel.
3.2. Klient on kohustatud Prügivedu.ee-le arve tasuma {payterm} kalendripäeva jooksul, arvates arve väljastamise päevast. Summa peab olema laekunud Prügivedu.ee arveldusarvele hiljemalt maksetähtajaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Prügivedu.ee arveldusarvele.
3.3. Maksetähtpäevaks tasumata summadest võib Prügivedu.ee nõuda kliendilt viivist 0,2 % tasumata summast päevas iga viivitatud päeva eest. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast. Klient on kohustatud tasuma pangaülekande teenustasud, mis on seotud arvete tasumisega.
3.4. Kui Klient viivitab arve(te) tasumisega, on Prügivedu.ee-l õigus loovutada nõue Kliendi vastu kolmandatele isikutele Kliendi nõusolekust sõltumata ning avaldada andmed Kliendi makseviivituse kohta krediidiinfot pakkuvate isikute andmebaasides.
3.5. Klient on kohustatud hüvitama Prügivedu.ee-le kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuste sissenõudmisega, sh kulutused võlgade sissenõudmises osalevate Prügivedu.ee esindajana tegutsevate isikute abi eest.

IV Teenuse peatamine ja Lepingu ülesütlemine

4.1. Prügivedu.ee-l on õigus peatada teenuse osutamine, kui Klient ei ole tasunud maksetähtajaks mistahes väljastatud arvet. Võlgnevuse korral on Prügivedu.ee-l õigus peatada teenuse osutamine olenemata kliendi vaba krediidilimiidi olemasolust.
4.2. Kui Klient on ületanud arve maksetähtaega, on Prügivedu.ee-l õigus peatada teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaega ületanud arvete tasumiseni. Teenuse peatamise perioodil kohustub Klient tasuma jäätmemahutite eest renditasu vastavalt Prügivedu.ee hinnakirja alusel esitatud arvetele.
4.3. Punktis 4.1. sätestatud aluste ilmnemisel annab Prügivedu.ee kliendile 7 (seitse) kalendripäeva võlgnevuse likvideerimiseks, saates kliendile vastavasisulise teate. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul võlgneviust ei likvideeri, ütleb Prügivedu.ee kliendilepingu üles.
4.4. Prügivedu.ee kliendilepingu ülesütlemisel on klient kohustatud tasuma Prügivedu.ee-le koheselt, kõik selleks hetkeks tasumata summad.
4.5. Kui Prügivedu.ee ütleb kliendilepingu üles kliendi süülise käitumise tõttu, on Klient kohustatud hüvitama Prügivedu.ee-le kõik põhjendatud kulud, mida Prügivedu.ee kannab seoses Prügivedu.ee kliendilepingu ülesütlemisega.

V Muud tingimused

5.1. Klient on kohustatud 5 tööpäeva jooksul teatama Prügivedu.ee-le kirjalikult oma nime ja/või aadressi muutumisest, olulisest muudatusest oma finantsolukorras, juriidilisest isikust kliendi lõpetamisest, ühinemisets, jagunemisest või ümberkujundamisest ning teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Prügivedu.ee kliendilepingust tulenevate kohustuste täitmist.
5.2. Kui üks või mitu Prügivedu.ee kliendilepingu sätet osutub Eesti Vabariigi seadustega või muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Prügivedu.ee kliendilepingu kehtivust juhul, kui Prügivedu.ee kliendileping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta(säteteta).

 

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA