Teenuse üldtingimused

Tingimused kehtivad alates 05.01.2012..

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad PRÜGIVEDU.EE või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Klient) osutatavate jäätmekäitlusteenuste (edaspidi Teenused) põhilised tingimused (edaspidi Üldtingimused).
1.2 Lepingu võib sõlmida eraldi Lepingu tingimuste aksepteermisega kirjalikus vormis. Lepingut saab muuta Lepingu muudatuste aksepteerimisega kirjalikus vormis. Juhul kui Pooled on Lepingus kokku leppinud Üldtingimustele vastuolulistes tingimustes, juhindutakse Lepingus sätestatust.
1.3 Käesolevad jäätmekäitlusteenuste osutamise Üldtingimused määravad kindlaks ehitus-ja lammutustöödel tekkivate jäätmete; suurjäätmete (suuremõõduliste jäätmete); majapidamisjäätmete (koduses majapidamises tekivate jäätmete) ning haljastusjäätmete käitlemise tingimused.

2. TEENUSE OSUTAMINE

2.1 Käitleja osutab Kliendile Teenuseid Üldtingimustes ja Müügitingimustes sätestatud korras ning Hinnakirjas sätestatud tasu eest.
2.2 Käitleja paigaldab temalt renditud jäätmemahuti(d) tellimuses ettenähtud ajaks ja näidatud asukohta(desse) ning alustab jäätmemahutite teenindamist tellimusese kinnituses määratud kuupäevast alates.
2.3 Klient kindlustab Käitlejalt renditud jäätmemahuti(te) säilimise, korrashoiu ja valve.
2.4 Klient tagab Käitleja takistusteta ligipääsu jäätmemahutite asukohale, s.h tagab lukustatud väravate avamise, võimaldab jäätmeveokitele juurdepääsu jäätmemahutitele mööda kõvakattega teed, hoiab ligipääsutee puhtana, talvel lume- ja jäävabana ning tagab, et koerad ei omaks võimalust rünnata Käitleja töötajaid. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 6 m.
2.5 Klient tohib paigutada jäätmemahutisse ainult neid jäätmeliike, mille osas on Käitlejaga kokku lepitud.
2.6 Käitleja korraldab jäätmemahutite tühjendamise vastavalt tellimuse kinnituses näidatud ajale või tellimuse alusel tühjendamisel üldjuhul 1 (ühe) tööpäeva jooksul Kliendilt jäätmemahuti täitmise kohta teate saamisest, kui Klient ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.
2.7 Jäätmete käitlemisel läheb jäätmete valdus ja omandiõigus üle Käitlejale alates jäätmemahutite tühjendamise momendist Käitleja poolt, v.a. Üldtingimuste punkti 3.1 rikkumisel, millisel juhul jäätmemahuteid ei tühjendada ning Klient jääb jäätmevaldajaks.

3. JÄÄTMETE KÄITLEMINE

3.1 Mahutitesse on keelatud paigaldada:
- tule-ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
- vedelaid jäätmeid;
- ohtlikke jäätmeid;
- käimlajäätmeid;
- kogumiskaevude setteid;
- erikäitlust vajavaid jäätmeid;
- aineid ja esemeid, mis võivad Käitleja töötajaid ohustada;
- aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete, oma kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmemahuteid;
- tuhka, mille kuumus ületab 30 oC.
3.2 Jäätmemahutite täismass on piiritletud jäätmekonteinerite maksimaalse lubatud kaaluga - vt maksimaalne maht ja kaal
3.3 Jäätmemahutite maksimaalne maht on piiritletud konteineri ülaservaga - konteinerit ei ole lubatud täita kõrgemale kui selle ülaserv.
3.4 Juhul, kui Klient paigaldab eelsorteeritud ehitusjäätmete kogumiseks tellitud jäätmemahutitesse sorteerimata ehitusjäätmeid või muid sorteeritud jäätmeliike kui Käitlejaga eelnevalt kokkulepitud, käsitletakse kõiki jäätmemahutisse paigutatud jäätmeid sorteerimata ehitusjäätmetena. Sellisel juhul kohaldatakse kliendile segaehitusprahi hinnakirja.

4. HINNAKIRI JA SELLE MUUTMINE

4.1 Käitleja teenuste Hinnakiri on teenuse osutamise lahutamatuks osaks. Lepinguga võib ette näha hinnakirjast erievaid hindu.
4.2 Käitlejal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Käitleja veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse ennem hinnakirja muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtib tellimise edastamise ajal kehtinud Hinnakiri. Lepingu olemasolul Käitleja teavitab Klienti hinnakirjas tehtavatest muudatustest vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne muudatuse jõustuma hakkamist, kui Klient ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.

5. TEENUSE EEST TASUMISE KORD

5.1 Käitleja töötab ettemaksu alusel ja võtab tellimuse töösse kui laekunud on 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates makse laekumisest Käitleja arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimuse täitmise hetkeks laekunud, siis loetakse seda sooviks tellimusest loobuda ja tellimus tühistatakse. Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Täpsemalt teenuse eest tasumise jm tingimuste kohta vt Müügitingimused
5.2 Käitlejal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel jäätmekäitlusteenuse tellimisel ettemaksu, mille suuruses lepitakse kokku Lepingus.

6. VASTUTUS

6.1 Pooled vastutavad täielikult Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav vääramatu jõu tõttu. 
6.2 Pooled vastutavad kõikide isikute (sealhulgas oma töötajate, teenistujate ja alltööettevõtjate) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nad oma kohustuste täitmiseks kasutavad.
6.3 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest sõltumata sellest, kas rikkumine leidis aset Poole või tema lähikondlaste (perekonnaliikmete, külaliste jne) või muude sarnaste isikute süül.
6.4 Käitleja jäätmemahutite kaotsimineku või rikkumise korral kohustub Klient hüvitama nende maksumuse.
6.5 Klient on kohustatud hüvitama oma kohustuste mittetäitmisega tekitatud lisakulutused (jäätmeliigi muutusest tulenevad lisakulud, konteineri ülekaalust tulenev lisakulu, keelatud jäätmete kulu, kordusarvete esitamine, jäätmemahutite äravedu, ümberlaadimine, remont ja puhastamine, tühisõidukulud).

7. TEENUSE OSUTAMISE PEATAMINE

7.1 Lepingut võib muuta ainult Käitleja ja Kliendi esindajate poolt allkirjastatud kirjaliku kokkuleppega.
7.2 Käitlejal on õigus peatada teenuse osutamine käesolevate tingimuste punktide 2.3-2.5; 3.1-3.3 rikkumisel, millisel juhul on Klient kohustatud vaatamata teenuse osutamise peatamisele, tasuma Käitlejale jäätmeveoki kohale- ja tagasisõidu eest kogumisvahendite asukohta (Tühisõit) või/ja tegelikult teostatud teenuse eest vastavalt Käitleja kehtivale hinnakirjale ja Käitleja poolt esitatud arvele.
7.3 Kui Klient on ületanud arve maksetähtaega, on Käitlejal õigus peatada teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaega ületanud arvete tasumiseni. Teenuse peatamise perioodil kohustub Klient tasuma jäätmemahutite eest renditasu vastavalt Käitleja hinnakirja alusel esitatud arvetele.

8. TEATED

8.1 Teenuse täitmisega seotud teated esitatakse tellimuses fikseeritud elektronposti aadressil või telefoni teel.
8.2 Teade loetakse kätteantuks, kui:
8.2.1 elektronposti või muu kanali kaudu teate esitamine on fikseeritud tehnoloogiliselt.
8.2.2 teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.
8.3 Kiireloomulised teated loetakse edastatuks ka telefoni teel, kui sama teade edastatakse viivitamatult ka ühel p 8.2 nimetatud viisil.
8.4 Käitleja teenuste Üldtingimused, Müügitingimused, Hinnakiri ja muu vajalik info on kättesaadav Käitleja interneti koduleheküljel.
8.5 Klient kohustub Käitlejat viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis takistavad tellimuse täitmist ükskõik kumma Poole poolt.
8.6 Klient kohustub teavitama Käitlejat oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste jõustumisest.
8.7 Käitleja kohustub teatama Klientidega seotud kontaktandmete muutumisest Käitleja interneti leheküljel.

 

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA