jäätmekoodid

Ärikliendi tellimiskalkulaator 24/7

Ärikliendi laiendatud tellimiskalkulaator võimaldab hinnastada paljusid eri jäätmeliike. Kalkulaatoris toodud jäätmeliike on vastavalt kliendi tegevusvaldkonnale võimalik filtreerida ja need vastavad jäätmekoodidele

Alltoodud jäätmete kogumiseks omame jäätmeluba:

Jäätmekood  
02 01Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil teklkinud jäätmed
02 01 01Pesemis- ja puhastamissetted
02 01 04Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)
02 02Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed
02 02 01Pesemis- ja puhastamissetted
02 02 02Loomsete kudede jäätmed
02 02 03Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud matrjalid
02 02 04Reovee kohtpuhastussetted
02 03Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikonsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed
02 03 01Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis ja separeerimissetted
02 03 05Reovee kohtpuhastussetted
02 06Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed
02 06 01Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 06 03Reovee kohtpuhastussetted
02 06 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
03 01Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed
03 01 01Puukoore- ja korgijäätmed
03 01 05Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit-laast ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatu koodinumbriga 03 01 04 
03 01 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
03 03Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed
03 03 01 Puukoore- ja puidujäätmed
03 03 08 Ringlusse võetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed
04 02 Tekstiilitööstusjäätmed
04 02 09Komposiitmaterjalide jäätmed (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid)
04 02 20Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19
04 02 21Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed
04 02 22Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed
04 02 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 02Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 02 13Plastijäätmed
07 06Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahenite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed
07 06 12Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11
08 01Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed
08 01 12Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11
08 04Liimide ja hermeetikute valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 04 10Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinubriga 08 04 09
10 01Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (v.a jaotises 19 nimetatud jäätmed)
10 01 01Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v.a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 nimetatud jäätmed)
10 01 02Kivisöelendtuhk
10 01 03Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk
10 01 15Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14
10 01 17Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16
10 01 21Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20
10 01 23Vesisegused kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22
10 01 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 11 Klaasi ja klaasitoodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 11 05Kübemed ja tolm
10 11 12Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11
10 11 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 12Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 12 08Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)
10 13Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 13 14Betoonijäätmed ja betoonisete
10 13 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
12 01Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed
12 01 01Mustmetalliviilmed ja treilaastud
12 01 02Mustmetallitolm ja -kübemed
12 01 05Plasti höövli- ja treilaastud
12 01 17Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16
15 01 Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendid)
15 01 01Paber- ja kartongpakendid
15 01 02Plastpakendid
15 01 03Puitpakendid
15 01 04Metallpakendid
15 01 06Segapakendid
15 01 07Klaaspakendid
15 01 09Tekstiilpakendid
15 02 Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus
15 02 03Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02.
16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest sh liikurmasinad ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
16 01 03Vanarehvid
16 01 03 01M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 03

M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 15  

Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 14

16 01 19  

Plast
16 02Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed
16 02 14Kasutuselt kõrvaldatud seadmed Pildid / - information, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13  
16 02 14 02Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13 
16 02 14 03Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 04Kasutuselt kõrvaldatud tarbijatele määratud seadmed Pildid / - information, mida ei ole nimet 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 05Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 06Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 07Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 08Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (v.a implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 09Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 10Kasutuselt kõrvaldatud automaadid Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13 
16 02 14 11Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 16Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 
16 02 16 08Põlemist takistavad broomitud aineid sisaldavad plastosad
16 02 16 09Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07 ja 16 02 16 08
16 02 16 10Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08
16 02 16 11Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10
16 02 16 12Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11
16 03Praaktootepartiid ja kasutamata tooted
16 03 04Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03
16 03 06Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05
16 06Patareid ja akud
16 06 05Muud patareid ja akud
16 10Välapool ettevõtet töödeldavad vesipõhised vedeljäätmed
16 10 02Vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01
17 01Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted
17 01 01Betoon
17 01 02Tellised
17 01 03Plaadid ja keraamikatooted
17 01 07Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06
17 02Puit, klaas ja plast
17 02 01 Puit
17 02 02Klaas
17 02 03Plast
17 03Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01
17 04Metallid (sh sulamid)
17 04 02Alumiinium
17 04 05Raud ja teras
17 04 11Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10
17 04 11 01Polümeerist või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed
17 04 11 02Polümeerist või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed
17 04 11 03Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed
17 04 11 04Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed
17 05Pinnas (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas
17 05 04Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 03
17 05 06Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05
17 05 08Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07
17 06Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
17 06 04Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 03
17 08Kipsipõhised ehitusmaterjalid
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01
17 09Muu ehitus- ja lammutuspraht
17 09 04Ehitus- ja lammutuspraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01 , 17 09 02 , 17 09 03
18 01Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed
18 01 01Teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)
18 01 02Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)
18 01 04Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (sidemed, lahased, linad jt)
18 01 07Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06
18 01 09Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08 , 18 01 95 , 18 01 96 , 18 01 97
19 08Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed
19 08 01Võrepraht
19 08 02Liivapüünisesete
19 08 05Olmereovee puhastussetted
19 08 09Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahustamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu
19 08 12Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11
19 08 14Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13
19 12Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed
19 12 01Paber ja kartong
19 12 04Plast ja kummi
19 12 05Klaas
19 12 07Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06
19 12 09Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)
19 12 12Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11
19 13Pinnase ja põhjavee tervendustöödel tekkinud jäätmed
19 13 02Pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01
20 01Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed
20 01 01Paber ja kartong
20 01 02Klaas
20 01 10Rõivad
20 01 11Tekstiil
20 01 28Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 27
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud elektri ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 38Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 37
20 01 39Plastid
20 01 40Metallid
20 01 41Korstnapühkimisjäätmed
20 01 99Nimistus mujal nimetamata jäätmed
20 02Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)
20 02 01Biolagunevad jäätmed
20 02 02Pinnas ja kivid
20 02 03Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed
20 03Muud olmejäätmed
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed)
20 03 03Tänavapühkmed
20 03 07Suurjäätmed Pildid / - information
20 03 01Nimistus mujal nimetamata jäätmed
  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA