jäätmekoodid

Ärikliendi tellimiskalkulaator 24/7

Ärikliendi laiendatud tellimiskalkulaator võimaldab hinnastada paljusid eri jäätmeliike. Kalkulaatoris toodud jäätmeliike on vastavalt kliendi tegevusvaldkonnale võimalik filtreerida ja need vastavad jäätmekoodidele

Alltoodud jäätmete kogumiseks omame jäätmeluba:

Jäätmekood   
02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil teklkinud jäätmed
02 01 01 Pesemis- ja puhastamissetted
02 01 04 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)
02 02 Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed
02 02 01 Pesemis- ja puhastamissetted
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed
02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud matrjalid
02 02 04 Reovee kohtpuhastussetted
02 03 Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikonsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed
02 03 01 Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis ja separeerimissetted
02 03 05 Reovee kohtpuhastussetted
02 06 Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed
02 06 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 06 03 Reovee kohtpuhastussetted
02 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed
03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit-laast ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatu koodinumbriga 03 01 04 
03 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
03 03 Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed
03 03 01  Puukoore- ja puidujäätmed
03 03 08  Ringlusse võetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed
04 02  Tekstiilitööstusjäätmed
04 02 09 Komposiitmaterjalide jäätmed (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid)
04 02 20 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19
04 02 21 Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed
04 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 02 Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 02 13 Plastijäätmed
07 06 Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahenite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed
07 06 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11
08 01 Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed
08 01 12 Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11
08 04 Liimide ja hermeetikute valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinubriga 08 04 09
10 01 Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (v.a jaotises 19 nimetatud jäätmed)
10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v.a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 nimetatud jäätmed)
10 01 02 Kivisöelendtuhk
10 01 03 Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk
10 01 15 Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14
10 01 17 Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16
10 01 21 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20
10 01 23 Vesisegused kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22
10 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 11  Klaasi ja klaasitoodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 11 05 Kübemed ja tolm
10 11 12 Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11
10 11 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 12 Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 12 08 Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)
10 13 Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 13 14 Betoonijäätmed ja betoonisete
10 13 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
12 01 Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed
12 01 01 Mustmetalliviilmed ja treilaastud
12 01 02 Mustmetallitolm ja -kübemed
12 01 05 Plasti höövli- ja treilaastud
12 01 17 Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16
15 01 Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendid)
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid
15 01 02 Plastpakendid
15 01 03 Puitpakendid
15 01 04 Metallpakendid
15 01 06 Segapakendid
15 01 07 Klaaspakendid
15 01 09 Tekstiilpakendid
15 02 Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus
15 02 03 Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02.
16 01  Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest sh liikurmasinad ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
16 01 03 Vanarehvid
16 01 03 01 M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 03

M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 15  

Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 14

16 01 19  

Plast
16 02 Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed
16 02 14 Kasutuselt kõrvaldatud seadmed Pildid / - information, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13  
16 02 14 02 Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13 
16 02 14 03 Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 04 Kasutuselt kõrvaldatud tarbijatele määratud seadmed Pildid / - information, mida ei ole nimet 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 05 Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 06 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 07 Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 08 Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (v.a implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 09 Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 14 10 Kasutuselt kõrvaldatud automaadid Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13 
16 02 14 11 Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad Pildid / - information, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 16 Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 
16 02 16 08 Põlemist takistavad broomitud aineid sisaldavad plastosad
16 02 16 09 Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07 ja 16 02 16 08
16 02 16 10 Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08
16 02 16 11 Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10
16 02 16 12 Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11
16 03 Praaktootepartiid ja kasutamata tooted
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03
16 03 06 Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05
16 06 Patareid ja akud
16 06 05 Muud patareid ja akud
16 10 Välapool ettevõtet töödeldavad vesipõhised vedeljäätmed
16 10 02 Vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01
17 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted
17 01 01 Betoon
17 01 02 Tellised
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06
17 02 Puit, klaas ja plast
17 02 01  Puit
17 02 02 Klaas
17 02 03 Plast
17 03 Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused
17 03 02  Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01
17 04 Metallid (sh sulamid)
17 04 02 Alumiinium
17 04 05 Raud ja teras
17 04 11 Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10
17 04 11 01 Polümeerist või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed
17 04 11 02 Polümeerist või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed
17 04 11 03 Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed
17 04 11 04 Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed
17 05 Pinnas (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 03
17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05
17 05 08 Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07
17 06 Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
17 06 04 Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 03
17 08 Kipsipõhised ehitusmaterjalid
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01
17 09 Muu ehitus- ja lammutuspraht
17 09 04 Ehitus- ja lammutuspraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01 , 17 09 02 , 17 09 03
18 01 Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed
18 01 01 Teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)
18 01 02 Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)
18 01 04 Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (sidemed, lahased, linad jt)
18 01 07 Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06
18 01 09 Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08 , 18 01 95 , 18 01 96 , 18 01 97
19 08 Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed
19 08 01 Võrepraht
19 08 02 Liivapüünisesete
19 08 05 Olmereovee puhastussetted
19 08 09 Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahustamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu
19 08 12 Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11
19 08 14 Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13
19 12 Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed
19 12 01 Paber ja kartong
19 12 04 Plast ja kummi
19 12 05 Klaas
19 12 07 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06
19 12 09 Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11
19 13 Pinnase ja põhjavee tervendustöödel tekkinud jäätmed
19 13 02 Pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01
20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed
20 01 01 Paber ja kartong
20 01 02 Klaas
20 01 10 Rõivad
20 01 11 Tekstiil
20 01 28 Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 27
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 37
20 01 39 Plastid
20 01 40 Metallid
20 01 41 Korstnapühkimisjäätmed
20 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
20 02 Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)
20 02 01 Biolagunevad jäätmed
20 02 02 Pinnas ja kivid
20 02 03 Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed
20 03 Muud olmejäätmed
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed)
20 03 03 Tänavapühkmed
20 03 07 Suurjäätmed Pildid / - information
20 03 01 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB Nordea LHV VISA